Avís legal

 

1. Objecte

1.1. El present avís legal regula l'ús i les condicions d'accés del lloc web http://www.lesburrades.com (d'ara endavant el “lloc”), pàgina web propietat de “Vily’s House, SL” (d'ara endavant “Les Burrades”).

1.2. L'ús o accés a aquest lloc implica que vostè (d'ara endavant “usuari”), reconeix haver llegit i comprès les presents condicions legals d'ús i acorda el seu total compliment.

1.3. Si no està d'acord amb alguna de les condicions deurà abandonar el lloc web.

 

2. Propietat del lloc

2.1. De conformitat amb l'estipulat en la Llei 34/2002 d'11 de juliol li informem que el present lloc web http://www.lesburrades.com és propietat de l'entitat amb denominació social “Vily’s House, SL” amb CIF B65125874.

2.2. Aquesta entitat té el seu domicili social en el Ctra. de Matadepera, 212, 08226 Terrassa (Barcelona), Espanya.

2.3. Pot contactar amb Les Burrades en el número de telèfon 937 221 656 o en l'adreça de correu electrònic info@lesburrades.com.

2.4. Les comunicacions amb Les Burrades, tret que expressament s'estableixi d'una altra manera, es podran realitzar mitjançant correu ordinari en l'adreça física o mitjançant correu electrònic. La companyia es posarà en contacte amb l'Usuari via correu electrònic, en l'adreça que tingui o li sigui facilitada sobre aquest tema.

2.5. Les dades registrals de Vily’s House, SL apareixen anotats en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 41.342, Foli 129, Fulla B390863, Inscripció 1.

 

3. Funcionament del lloc

3.1. Les Burrades es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, unilateralment i sense necessitat de prèvia notificació als seus usuaris, els continguts, funcionament, estructura o condicions d'accés a aquest lloc.

3.2. Els Usuaris del lloc són conscients i accepten que parteix de la informació continguda en ell podria ser incorrecta, estar incompleta o antiquada, o contenir errors tipogràfics. Les Burrades no està obligada a actualitzar el contingut d'aquest lloc i no serà responsable de la no actualització de la informació. És d'exclusiva responsabilitat de l'usuari avaluar l'exactitud i/o utilitat de qualsevol informació, consell, opinió, o qualsevol altre contingut disponible a través d'aquest lloc.

3.3. Així mateix, Les Burrades, es reserva el dret a suspendre temporalment, sense necessitat de previ avís, l'accés a aquest lloc per realitzar operacions de manteniment, actualització, millora o de reparació.

3.4. Està prohibit l'ús d'aquest lloc web per a l'enviament, la transmissió o la publicació de qualsevol material il·legal, amenaçador, calumniós, difamatori, propagandístic, escandalós, obscè, pornogràfic, o qualsevol altre material que pogués donar lloc a responsabilitats civils o penals conforme a la legislació aplicable, fets dels quals serà responsable el propi usuari.

3.5. Les Burrades tampoc garanteix que aquest lloc web o els servidors que ho allotgen estiguin lliures de virus i d'un altre tipus de programari potencialment perillós, així com la disponibilitat, continuïtat, utilitat i infal·libilitat del funcionament d'aquest lloc, dels seus servei o els seus continguts; ni la licitud, fiabilitat o utilitat de la informació i continguts subministrats per tercers a través d'aquest lloc.

3.6. Amb caràcter general només podran usar aquest lloc les persones físiques i jurídiques amb capacitat jurídica suficient d'acord amb la legislació aplicable. De manera excepcional podran usar el lloc menors d'edat que hagin obtingut prèviament l'autorització dels seus pares o tutors legals, els quals seran responsables de l'ús que el menor al seu càrrec faci del lloc.

 

4. Comportament dels usuaris. Prohibicions.

4.1. L'ús dels continguts i serveis oferts per Les Burrades serà sota l'exclusiu risc i responsabilitat de l'usuari.

4.2. La companyia no assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els continguts i informacions introduïts pels usuaris, sí de vetllar, garantir i fer complir la protecció de dades de caràcter personal continguts en el lloc.

4.3. L'usuari es compromet a utilitzar el lloc web i tot el seu contingut i serveis d'una manera diligent, sempre amb subjecció a la Llei, als bons costums, i a les presents condicions generals, mantenint sempre el respecte cap als altres usuaris.

4.4. Així mateix, l'usuari es compromet a fer un ús adequat dels materials i informacions continguts en el lloc web, no emprant-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers, o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualssevol altres normes de l'ordenament jurídic aplicable, sent l'únic responsable enfront de Vily’s House, SL i a tercers per l'incompliment de l'aquí establert.

4.5. L'usuari es compromet a no transmetre, introduir, difondre o posar a la disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació contraris a la Llei, a la moral, a l'ordre públic i a les presents condicions generals d'ús.

4.6. En tot cas, l'usuari haurà d'aportar sempre una informació veraç que no pugui portar a cap tipus de confusió, així com dades identificatives correctes, i mai suplantant a tercers o en nom d'aquests.

4.7. En relació a la infracció de qualsevol irregularitat, recordi que l'adreça IP del seu ordinador queda registrada pel simple accés al nostre lloc web i serà cedida a les autoritats en cas de qualsevol procediment jurisdiccional o causa legal.

 

5. Zones protegides del lloc web

5.1 Per a l'accés a la navegació simple del lloc web de Les Burrades no serà necessari la subscripció o registre de l'usuari.

5.2 La utilització de determinats serveis així com la realització de compres podrà estar condicionada a la prèvia obtenció d'un compte personal mitjançant el registre de l'usuari. Aquest registre s'efectuarà en la forma expressament assenyalada en el lloc web. És recomanable convidar a l'Usuari a una lectura detallada de la política de privacitat de la nostra empresa.

5.3 Aquest lloc pot contenir zones d'accés restringit, protegides per identificadors i contrasenyes o altres mecanismes de seguretat. L'usuari no intentarà accedir a aquestes zones d'accés restringit si no està degudament autoritzat per Les Burrades, ni intentarà esbiaixar o manipular els mecanismes de protecció establerts per ella.

5.4. L'usuari que hagi estat autoritzat per Les Burrades per accedir a alguna d'aquestes zones protegides serà l'exclusiu responsable de mantenir en estricte secret, i no divulgar a tercers, els identificadors, contrasenyes i altres mètodes de seguretat que les Burrades posi a la seva disposició per accedir a les zones protegides. L'usuari serà per tant l'únic responsable dels danys que es derivin de no mantenir en secret els mecanismes de seguretat esmentats.

Es comunica a l'usuari que l'intent d'accés no autoritzat a les zones d'accés restringit d'aquest lloc pot estar subjecte a responsabilitat civil i/o penal.

 

6. Propietat intel·lectual i industrial

6.1. Tots els continguts del lloc, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, les marques comercials, logotips, gràfics, imatges, arxius de so i vídeo, programari, codi de programació, textos, icones, i els noms que identifiquen serveis (d'ara endavant "els materials") són propietat de Les Burrades i estan protegits per la legislació vigent en matèria de drets de propietat intel·lectual i industrial.

6.2. L'accés de l'usuari a aquest lloc no implica cap tipus de renúncia, transmissió ni cessió, total o parcial, dels dretes de propietat, per aquesta raó, l'accés a aquests continguts o elements no atorga, en cap concepte, a l'usuari la possibilitat de la seva còpia, venda, modificació, reproducció, publicació, cessió, transmissió, o creació de nous productes o serveis derivats de la informació i elements aquí continguts.

6.3. És per això que l'usuari d'aquest lloc no podrà, excepte prèvia autorització expressa i per escrit de Les Burrades, copiar, distribuir, descarregar, modificar, suprimir, esborrar, alterar, publicar, transmetre, o aprofitar-se de qualsevol forma dels materials que conté.

6.4. L'usuari no adquireix drets o llicència en relació amb el servei ni els elements en el mateix, excepte el dret limitat a utilitzar el servei d'acord amb les condicions aplicables. Únicament podrà utilitzar els continguts o elements als quals accedeixi a través dels serveis de Les Burrades per al seu propi ús i necessitats, obligant-se a no realitzar ni directa, ni indirectament una explotació comercial, ni dels serveis, ni dels materials, elements, o informació obtinguts a través dels mateixos.

 

7. Protecció de Dades i ús de cookies

A causa de la importància legislativa i social que ha adquirit la protecció de dades, preguem a l'usuari que es dirigeixi a l'apartat “Política de Privacitat” de la nostra web, on detallem amb més extensió l'ús que realitzem de la informació recollida dels nostres Usuaris.

 

8. Informació transmesa pels Usuaris

8.1. Aquest lloc pot contenir fòrums públics, sales de conversa ("xats") i altres mecanismes mitjançant els quals els usuaris poden expressar la seva opinió i intercanviar arxius en format electrònic. Les informacions, les comunicacions i els fitxers que s'enviïn a través d'aquests fòrums i sales, juntament amb les adreces de correu electrònic i altres comunicacions divulgades pels usuaris no tindran la consideració de material confidencial.

8.2. Quan els usuaris transmetin o publiquin qualsevol tipus d'informació a aquest lloc, estaran atorgant autorització a Les Burrades per utilitzar aquesta informació, incloent, sense limitació, la utilització, reproducció, transmissió, publicació o enviament d'aquesta informació amb qualsevol objecte, incloent, sense limitació, la reproducció, revelació, transmissió, publicació o enviament d'aquesta informació.

8.3. Les Burrades no assumeix responsabilitat alguna pel contingut de la informació o de les comunicacions enviades pels seus usuaris a través d'aquestes àrees.

 

9. Exclusió de garanties i Responsabilitats

9.1. Tota la informació continguda en aquest lloc se subministra "tal qual", sense que Les Burrades atorgui garanties de cap classe, tant expresses com a implícites, relatives a la precisió, fiabilitat i integritat d'aquest lloc. Les Burrades no atorga cap garantia, explícita o implícita, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, garanties per incompliment de qualitat, de comerciabilidad o d'idoneïtat per a una fi determinada.

9.2. Les Burrades tampoc garanteix que aquest lloc web, o els servidors que ho allotgen, estiguin lliures de virus i d'altres tipus de programari potencialment perillós.

9.3. Les Burrades no garanteix la disponibilitat, continuïtat, utilitat i infal·libilitat del funcionament d'aquest lloc, dels seus serveis o dels seus continguts; ni la fiabilitat o utilitat de la informació i continguts subministrats per tercers a través d'aquest lloc. Malgrat que Les Burrades realitza tot esforç raonable per garantir la disponibilitat, accés, continuïtat, i infal·libilitat del funcionament i dels seus serveis, Les Burrades no garanteix les mateixes, doncs poden veure's interferides per nombrosos factors aliens a ella. En conseqüència, no serà responsable, (amb els límits establerts en l'ordenament jurídic vigent), pels danys i perjudicis de tota naturalesa causats a l'usuari com a conseqüència de la esmentada indisponibilitat, fallades d'accés i falta de continuïtat.

 

10. Limitació de responsabilitat

10.1. Les Burrades no es responsabilitzarà en forma alguna de qualsevol dany directe o indirecte, lucre cessant o pèrdua de dades i/o clients que es derivin de l'ús per part dels usuaris o de la impossibilitat d'ús d'aquest lloc web.

10.2. Aquest lloc pot contenir vincles hipertextuals ("Links") i remissions a altres llocs i pàgines web que poden no estar controlats per Les Burrades, en aquests casos Les Burrades no es responsabilitzarà dels continguts que puguin aparèixer en aquestes pàgines.

10.3. L'usuari accepta expressament deixar exempta a Les Burrades de qualsevol responsabilitat dels actes o omissions de l'usuaris basades en els continguts allotjats en aquest lloc.

10.4. L'usuari entén i accepta expressament que qualsevol tipus de contingut, programari o qualsevol altre tipus de material, que descarregui o obtingui de qualsevol altra forma a través d'aquest lloc es realitza pel seu compte i risc, i que ell com a usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o pèrdua de dades causat als seus sistemes informàtics.

10.5. Les Burrades ha posat tots els mitjans raonables per assegurar que la informació que conté aquest lloc és correcta. No obstant això, els usuaris del lloc accepten conèixer que parteix de la informació continguda en aquest lloc podria ser incorrecta, estar incompleta o antiquada, o contenir errors.

 

11. Dret d'exclusió i nul·litat parcial

11.1. Les Burrades es reserva el dret de cancel·lar, eliminar, o desautoritzar la utilització de tots o algun dels serveis del lloc web a qualsevol usuari sense necessitat de previ avís si al seu criteri, i en qualsevol tipus de circumstància, aquest estigués realitzant un ús incorrecte del mateix.

11.2. Si un Tribunal competent resol que qualsevol de les disposicions contingudes en aquestes condicions legals és il·lícita o nul·la, tal disposició serà exclosa si així es requerís legalment. L'usuari accepta expressament que la resta de les disposicions no excloses no es veuran modificades, i que seguiran tenint plena vigència.

 

12. Llei aplicable i Jurisdicció

12.1. Aquest lloc es troba situat i és operat des d'Espanya. Totes les qüestions relatives a aquest lloc es regeixen per les lleis espanyoles i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents d'Espanya, sense que siguin aplicable els principis sobre conflicte de lleis. En aquells casos en què l'usuari no tingui la condició de consumidor, o que tingui el seu domicili fora d'Espanya, Les Burrades i l'usuari se sotmetran als Jutjats i Tribunals de Terrassa, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.

12.2. Si l'usuari decideix utilitzar o consultar aquest lloc des de fora d'Espanya, haurà de tenir present que ho fa per pròpia iniciativa, i que és responsable del compliment de les lleis locals pertinents.

 

13. Durada i revisió

13.1. Malgrat que la relació jurídica entre Les Burrades i l'usuari, derivada de l'accés i utilització del lloc, té una durada indefinida, aquesta es considerarà finalitzada en el moment que la companyia modifiqui les presents condicions generals. En el moment en el qual la companyia anunciï la modificació de les condicions generals, i l'usuari accedeixi i utilitzi els serveis i continguts del lloc, es considerarà iniciada una nova relació jurídica entre ambdues parts de caràcter igualment indefinit.

13.2. Sense perjudici de l'anterior, l'empresa Vily’s House, SL està facultada per suspendre, interrompre, o donar per finalitzada de manera unilateral, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís ni justa causa, la prestació de qualsevol dels serveis que ofereix.

13.3. Les Burrades es reserva el dret a revisar, unilateralment i sense previ avís, les presents condicions d'ús en qualsevol moment. Les condicions revisades entraran en vigor tan aviat quedin publicades en aquest lloc. Si l'usuari fa ús habitual d'aquest lloc haurà de revisar les condicions amb regularitat, i s'abstindrà d'accedir al lloc si no considerés acceptables qualsevol de les condicions revisades.


Compare 0

No products

To be determined Shipping
0,00 € Total

Check out